Algemene verkoopsvoorwaarden

PLECO K.B.O Nr. BE0792.691.720

 1. De algemene voorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle door ‘PLECO’ aangeboden producten en diensten, behoudens in het geval partijen hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk afwijken. Zodra de klant een overeenkomst aangaat met ”PLECO” aanvaardt deze de algemene voorwaarden zoals in dit document beschreven, alsmede alle rechten en plichten die uit de overeenkomst voortvloeien.

 2. Onze facturen zijn netto en contant betaalbaar op de rekening van de verkoper.

 3. Elke klacht omtrent de uitgevoerde diensten of leveringen moeten schriftelijk en uiterlijk binnen de 48 uur na de uitvoering van werken het adres van ‘’PLECO’’ bereiken en de klant zal deze klachten ook binnen die termijn bewijzen. Protesten inzake facturen moeten binnen de acht dagen na factuurdatum schriftelijk ‘PLECO’ bereiken. Dit is een vervaltermijn. Na deze termijn worden de levering en de werken beschouwd als zijnde aanvaard door de klant en als zijnde uitgevoerd volgens de wensen van de klant.

 4. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn of de op de factuur vermelde vervaldatum zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest van 8 % op jaarbasis verschuldigd zijn. Tevens is alsdan een schadevergoeding verschuldigd van 10 % op ieder niet tijdig betaald bedrag, met een minimum van 100 EUR, zelfs bij toekenning van respijttermijnen. Alle openstaande facturen worden alsdan ook onmiddellijk opeisbaar In geval van staking van betaling om welke reden dan ook behoudt ‘PLECO’ zich het recht voor om niet tot levering van de goederen of diensten over te gaan of verdere leveringen van goederen en diensten stop te zetten of om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. Dit alles onverminderd de rechten van ‘PLECO’ op schadevergoeding en interesten. De klant is ertoe gehouden om elke situatie die tot een staking van betaling of een betalingsachterstand kan leiden onmiddellijk schriftelijk te melden aan ‘PLECO’.

 5. Wanneer ‘PLECO’ ten gevolge van overmacht, staking, lock-down, epidemie, ..niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, wordt de overeenkomst voor de tijd van de overmacht geschorst en behoudt ‘PLECO’ zich het recht om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is.

 6. ‘PLECO’ heeft het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ingeval van faillissement van de klant, kennelijk onvermogen van de klant alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant.

 7. ‘PLECO’ is, behoudens zijn zware fout, niet verantwoordelijk voor:
  1. breuk en/of schade aan neonlichten of gelijkaardige installaties en uitrustingen,
  2. breuk en/of schade die voortvloeit uit de slechte toestand van onderhoud waarin zich gebouwen, meubilair en materiaal bevindt,
  3. Krassen in glas en spiegels en het breken van glas en spiegels als gevolg van de slechte staat van het raamwerk of van de moeilijkheid om het te openen en of te sluiten,
  4. Kleuruitlopen, ontkleuren en/of verkleuring bij het reinigen, onafgezien van de toegepaste methode, te wijten aan de onbestendigheid van één of meer kleuren alsook het krimpen, loskomen en/of vervormen naar aanleg van het reinigen, onafgezien van de toegepaste methode,
  5. Vlekken die, niettegenstaande de hoogste techniciteit en vakkunde, niet kunnen verwijderd worden.

 8. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar ‘PLECO’ zijn adres heeft bevoegd tenzij ‘PLECO’ ervoor kiest om de rechtbank bevoegd voor de klant te vatten.

 9. De prijsoffertes blijven gedurende 30 dagen geldig. Ze worden steeds opgemaakt op basis van de op dat ogenblik van toepassing zijnde prijzen, lonen, sociale en fiscale lasten, ed. Bij wijziging van één van deze elementen worden de prijzen automatisch en naar verhouding aangepast. De prijzen kunnen altijd aangepast worden aan de marktprijzen. Ieder jaar op 1 januari worden de prijzen minstens geïndexeerd. De basisindex is deze van de maand januari van het jaar in dewelke voor de eerste maal de prijs voor het werk aan de klant werd geoffreerd.

  Tussen ‘PLECO’ en de klant komt pas een overeenkomst tot stand door de ondertekening van een offerte of schriftelijke overeenkomst door de klant en door een bevoegde vertegenwoordiger van ‘PLECO’. Meerwerken worden pas uitgevoerd na de bevestiging van de opdracht door de klant en als de betreffende (eenheids)-prijs overeengekomen is.

 10. De werkzaamheden zullen ongeacht de weersomstandigheden uitgevoerd worden, behalve bij onweer, storm en vriestemperaturen. Regenweer is geen reden om de werkzaamheden niet te laten uitvoeren. Een vertraging van de uitvoering kan geen aanleiding geven tot boetes, schadevergoeding, interesten en kan evenmin een grond vormen tot verbreking van de overeenkomst.

 11. Klant verbindt zich er toe dat indien ‘PLECO’ huurtoestellen of diensten door derden (Hoogwerkers, inname openbare domeinen e.d) inschakelt, deze annulatievoorwaarden bevatten. Indien de klant de overeenkomst annuleert en/of wijzigt binnen de 48 uur voor aanvang van de prestatie of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan ‘PLECO’ een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 100% van het totaalbedrag van de huurtoestellen of diensten. ‘PLECO’ verbindt zich er toe deze kosten te bewijzen. Annulatie en/of wijziging moet steeds schriftelijk om ontvankelijk te zijn.